Close search

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА kulinaria.bg

Моля, прочетете този документ, защото той има отношение към Вашите права и задълженията Ви в качеството Ви на потребител – ползвател на информационните услуги, предлагани тук.

Тези Правила обвързват Вас като физическо лице (в качеството Ви на потребител) и нас „Ксениум” ООД, в качеството ни на собственик и администратор на kulinaria.bg (сайта).

Ние, „Ксениум” ООД сме търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК BG175352582, със седалище и адрес на управление ул. „Николай Хайтов” № 2, вх. В, ет. 10, ап. 25 телефон: 02 902 49 22, имейл: marketing@xenium.bg. „Ксениум” ООД е собственик на домейна kulinaria.bg, на логата, изображенията и софтуера представящи информационните услуги, предмет на настоящите Правила.

Текстът на настоящите Правила е достъпен в интернет мрежата по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. В момента на натискането на електронна препратка от началната страница на kulinaria.bg към свързан с нас информационен продукт, Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това Вие декларирате, че сте запознати със съдържанието на настоящите Правила, съгласявате се с тях и се задължавате да ги спазвате. Вие разбирате, че отговаряте лично за всеки злоумишлен акт, който може да се квалифицира като престъпление или административно нарушение по българското/друго приложимо право.

1.ПОТРЕБИТЕЛ

Това е физическото лице, което използва информационните услуги на kulinaria.bg. За използването на част от предлаганите тук информационни услуги се изисква регистрация, докато в други случаи това не е необходимо.

Вие можете да използвате част от нашите услуги и през профилите си в Twitter или Facebook.

За да бъдете наш CONTRIBUTOR е задължително да имате регистрация – профил в социалната мрежа Facebook или потребителски профил в kulinaria.bg. За създаване на потребителски профил при нас, потребителят на информационни услуги при нас, следва да попълни електронна форма от данни, които включват задължително поне електронен адрес, потребителско име и парола. Достъпът до потребителския Ви профил се осъществява чрез въвеждането на името и паролата.

Потребителското име и паролата са произволно избрани от Вас комбинации от думи и/или цифри/знаци, с която се индивидуализирате като потребител. Ние не извършваме проверка за идентичност, НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСТИННОСТТА НА ИМЕТО ВИ И НЯМАМЕ ОТНОШЕНИЕ ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛНОТО ЗАСЯГАНЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА (правото на име, на търговско наименование, на търговска марка или други права на интелектуална собственост).

Вие като потребител сте длъжни да вземете мерки за запазването на паролата си в тайна. Когато имате съмнения за достъп на трето, неоторизирано от Вас лице до Вашия профил, Ви молим да ни уведомите незабавно.

Ние Ви осигуряваме непрекъснат достъп до Вашия профил. Вие имате право да променяте информацията за себе си, да я актуализирате и триете.

ЗАБРАНЕНО Е ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ. Ние имаме право да ограничим Вашия достъп, когато установим некоректно посочване на имейл адрес от ваша страна и/или имаме съмнения, че се представяте като повече от едно лице – себе си и/или чуждо и/или измислено такова.
ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА СИ CONTRIBUTOR–ите предоставят предвидените в електронната форма данни и декларират специално, че са запознати и приемат тези Правила. С натискането на виртуалния бутон „Регистрация” се извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. При регистрация на лица под 18 години неговите родители или попечители декларират съгласието си с тези Правила чрез отбелязване на това обстоятелство в предвиденото поле.

2. ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА kulinaria.bg

Това са технически създадените и поддържани от kulinaria.bg възможности за създаване и достъп до информация - текст, фото, аудио, видео и графични материали, публикувани от CONTRIBUTOR-ите; публикация на кратки текстове и/или снимки, които описват новини, случки, анализи, обявления, изявления, коментари и др.подобни в свободно избрани външни сайтове; създаване и поддържане на достъп до информацията, представена от CONTRIBUTOR-ите от външните сайтове; създаване на коментари, свързани с такива публикации и достъп до тях; услуги, свързани с подреждане на информацията по определени теми и критерии; публикуване на текст, снимки, графики, аудио и видео съдържание от автори на „Ксениум” ООД; търсене по зададени ключови думи; получаване на информационни писма/бюлетини и всички други, посочени като отделни опции в специални менюта/директории/бутони.

НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДАТ ДОСТАВЕНИ/ЗАПАЗЕНИ ПЕРСОНАЛНИ НАСТРОЙКИ, ЗА ИЗТРИТИ МАТЕРИАЛИ (от самите CONTRIBUTOR-и или от администраторите на сайтовете, към които е направено препращане), ЗА НАНЕСЕНИ ВРЕДИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право на достъп в режим online до услугите по т.2 при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от нас за всеки отделен вид услуга. Потребителят може да осъществява достъп до всякакво съдържание, което е публично достъпно, единствено за лично ползване. Осъществявайки свободен достъп до различна информация в интернет мрежата, CONTRIBUTOR-ите имат право да я споделят и да я коментират като публикуват препратки към тази информация (линк към външен сайт), заедно с/или без кратък текст, снимка и/или графика. Достъп до аудио и видео записи/файлове се осъществява само чрез стрийминг (streaming), който е вграден като функционалност в софтуерната платформа на kulinaria.bg. Потребителят има право на достъп до съдържание от други медии чрез embed code, което позволява гледане и слушане на аудио/видео в реално време.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА СПАЗВА ОГРАНИЧЕНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ДОСТЪПНИ ОТ ВЪНШНИТЕ САЙТОВЕ И РАЗБИРА, ЧЕ САМ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕРАЗРЕШЕНО СВАЛЯНЕ, КОПИРАНЕ, ЗАПИСВАНЕ И/ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. Ние не извършваме проверка на правилата за споделяне на информация от външните източници!

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВА, КОПИРА И РАЗПРОСТРАНЯВА ДОСТЪПНОТО СЪДЪРЖАНИЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ. Във всички случаи, когато това бъде установено, kulinaria.bg има право да поиска обезщетение под формата на неустойка в размер от 1 000 лв. за всяко конкретно нарушение, при което споделянето на информация се използва с търговска цел. Когато претърпените вреди и пропуснатите ползи са в по-голям размер от предвиденото обезщетение, „Ксениум” ООД има право да поиска чрез съдебен иск допълнително обезщетение.

CONTRIBUTOR-ът в качеството си на изрично регистриран потребител
има право да разполага потребителско съдържание - авторски материали - текст, снимки, аудио, видео и графика; новини, коментари към материали както и всякакви други материали или препратки към такива, ако тези/този материал отговаря на следните условия кумулативно:

Не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или телесната неприкосновеност на човека;

Не разпалва расова, етническа или религиозна вражда;
не обижда дадена религия и/или не представлява религиозна агитация; не проповядва фашистка, расистка или друга недемократична идеология, и/или дейност;

Не подтиква към терор, насилие, хаос, безредици; 
не пропагандира дискриминация;

Не унижава човешкото достойнство, не обижда, не клевети, не накърнява доброто име на друг;

Не е с порнографско съдържание и не нарушава морала и добрите нрави;

Не нарушава имуществени или неимуществени права и/или законни интереси на трети лица, а така също и авторски права и материали, които са обект на интелектуална собственост на трети лица, освен при съгласие на титуляра на правото;

Не представлява конфиденциална информация, банкова, данъчна, търговска или служебна тайна.

НИЕ НЕ ИЗВЪРШВАМЕ ПРОВЕРКА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ.

Вие носите отговорност пред трети лица, които евентуално биха претендирали, че сте копирали, разпространявали, променяли неправомерно техни авторски материали.За неспазване на ограниченията при нас, Вашият достъп до kulinaria.bg ще бъде ограничен.

Вие, в качеството Ви на CONTRIBUTOR разбирате, че не е нужно да Ви уведомяваме за непубликуването на Ваш материал, когато този материал не отговаря на обявените от нас изисквания.

Не се разрешава публикуването на рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма” или използването на други начини за привличане на клиенти чрез използването на нашата платформа.

ЗАБРАНЕНО е да публикувате информация за чужди пароли или права за достъп, както и софтуер за достъп до пароли или права;

ЗАБРАНЕНО е да предоставяте информация или връзка към информация, съдържаща компютърни вируси, кодове, файлове и/или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
ЗАБРАНЕНО е да публикувате аудио, видео и/или снимки от актове на насилие, злополуки и/или инциденти, които съдържат ясно различими гласове и/или тела на жертви.

Вие разбирате, че носите отговорност при нарушаване на някое от условията, установени в настоящите Правила. Във всички случаи на нарушение, ако това не ангажира Вашата отговорност, ние имаме право да забраним достъпа Ви до нашия сайт и да ограничим възможностите Ви да използвате предоставяните услуги.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „КСЕНИУМ” ООД

Ние не носим отговорност за предоставеното от CONTRIBUTOR-ите съдържание, както и за дейността на потребителите във връзка с използването на информационните услуги.

Когато оторизиран държавен орган поиска от нас, ние сме длъжни да предоставим информация, която се намира и съхранява при нас. В този смисъл, Вие разбирате и приемате, че информацията за Вас, която може да Ви локализира (IP адрес) и индивидуализира – имейл, потребителски профил и публикувани/коментирани материали ще бъде предоставена от нас, когато за това е постъпило искане от овластено лице и/или орган по предвиден от закона ред.

Ние имаме право да поставяме навсякъде рекламни банери, линкове и/или препратки с търговска, благотворителна цел или маркетингова/статистическа цел. 
С приемането на тези Правила Вие се съгласявате, че ще получавате непоискани търговски съобщения от нас, свързани с предоставянето на услугите, с промяна на Правилата, с рекламна, търговска, маркетингова, изследователска и/или статистическа цел.

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата върху дизайна, текста, снимките, рисунките, графиките, чертежите, софтуерната програма, базите данни, както и всякаква друга информация в този смисъл, са обект на авторско право по Закона за авторското право и сродните му права и/или по Закона за марките и географските означения. ЗАБРАНЕНО е използването, записването, съхраняването, променянето, адаптирането, публичното разпространяване, копиране и/или възпроизвеждане на информация, която е обект на интелектуална собственост.

Когато потребител публикува информация в kulinaria.bg, ние получаваме право да използваме текста, аудио, видео, снимков и/или графичния материал; да съхраняваме, архивираме, възпроизвеждаме и разпространяваме публично тази информация, включително и линковете на CONTRIBUTOR-ите, така както са определени информационните услуги на сайта. Носителят на авторските, сродните на авторските или други права на интелектуална собственост на материала, към който препраща съответния линк е лицето, което е автор на съответната информация, респ. медията, която е публикувала материала по силата на споразумение – трудово/гражданско или това е допуснато по силата на интернет практиките.

Създадените от автори на „КСЕНИУМ” ООД информационни материали (текстове, снимки, графики, аудио и видео съдържание) в kulinaria.bg или други сайтове, които се управляват и/или администрират от „КСЕНИУМ” ООД, принадлежат на нас по силата на трудов, граждански договор или установена практика с лицето – автор на материала. Копиране, разпространяване и други форми на неразрешено използване ще се считат за нарушение и ще се търси възмездие за накърнените права от страна на „КСЕНИУМ” ООД, в качеството ни на титуляр на тези права.

Вие като потребители (със създадени при нас потребителски профили или ползващи информационните ни услуги през профил от социална мрежа) давате право на „КСЕНИУМ” ООД неограничено да използва, съхранява и разпространява създадените и публикувани в kulinaria.bg кратки текстове, снимки, графики, аудио и видео съдържание, с които се представя информация от външните сайтове и/или се коментира такава информация. Ако такава информация представлява нарушение на авторско право на трето лице, потребителят носи лична отговорност и разбира, че при подобно нарушение ще бъде привлечен като страна.

НИЕ ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС НЕЗАБАВНО ДА НИ ИНФОРМИРАТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА ВРЪЗКА С НАС ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ЗЛОУПОТРЕБА С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние имаме право да събираме и използваме информация, идентифицираща потребителя. Това включва име, фамилия, рождена дата, пол, населено място, образование, месторабота, както и всяка друга информация, която доброволно се въвежда, използва или предоставя при ползването на сайта. Всеки регистриран потребител има право на достъп до своя потребителски профил, където може да поправя и актуализира данни за себе си, които ние съхраняваме. При публикуване на коментари информацията, свързана с профила – име и публично оповестени данни, стават достъпни за останалите потребители.

Ние се задължаваме да спазваме разпоредбите на Закона за защита на личните данни и установените добри интернет практики за ограничаване на достъпа до данните на потребителя.

Ние извършваме обработка на Вашите данни с цел предоставяне на услугите, описани в настоящите Правила. В случай, че получите изходящо от нас съобщение, което преценявате, че не е поискано от Вас или не отговаря на очакванията Ви за информация, която допускате да Ви бъде предоставяна от нас, Ви молим да ни уведомите незабавно. Ние ще вземем незабавни мерки да не получавате такива съобщения за в бъдеще.

ОТГОВОРНОСТ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

При нарушение на установените с настоящите Правила забрани и ограничения, потребителят дължи под формата на неустойка, обезщетение в полза на „Ксениум ООД” в размер на 2 000 лева за всяко конкретно нарушение. Това не ограничава „Ксениум” ООД да потърси удовлетворение на интереса си, когато размерът на претърпените вреди и/или пропуснатите ползи е по-голям от предвидената неустойка.

При възникване на спорове относно предоставянето на информационните услуги, предмет на настоящите Правила, спорещите страни – потребителят и „Ксениум” ООД се задължават преди да се обърнат към компетентен орган и/или лице, овластено да разреши подобен спор, първо да се уведомят на посочените си имейл адреси за връзка. Като първи опит за разрешаването на спора, страните се задължават да направят среща помежду си и да положат усилия за доброволното му уреждане по пътя на взаимните отстъпки и зачитане на интереса и на двете страни. Като втора възможност, в случай на неуспешни преговори между тях, страните се съгласяват, че задължително ще проведат процедура по медиация съгласно Закона за медиацията. Когато и това се окаже неуспешно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния съд в г София.

Потребителят декларира, че няма претенции към „Ксениум” ООД за случаите, в които е изчезнала информация, ограничен е достъпът, преустановено е предоставянето на услуга/услугите, налице е разкриване на поверителна информация, достъп до профил, заразяване с компютърен вирус или др.подобни, когато това се дължи на обстоятелства, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл. 306 на ТЗ, както и при случайни събития: проблеми в глобалната мрежа, проблеми дължащи се на оборудването на потребителя, както и при нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица в информационната система или сървърите на kulinaria.bg. „Ксениум” ООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на сайта и/или препратки от него чрез рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани на електронния адрес, посочен от потребителя при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под наш контрол, ние не носим отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаряме за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

7. ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА

Тези Правила могат за бъдат променяни, допълвани и отменяни едностранно от „Ксениум” ООД. Във всички случаи на промяна, новите изменения ще бъдат публикувани поне 10 дни преди влизането им в сила и Вие ще имате възможност да се запознаете предварително с тях.

При евентуално Ваше несъгласие с възможни изменения и/или допълнения, Вие следва да преустановите използването на предоставяните от нас услуги. В случаите, когато Вие сте наш CONTRIBUTOR и не приемате новите Правила, Вие следва да ни уведомите писмено на нашия електронен адрес, в срок до 0:00 часа на деня, предхождащ деня, в който новите Правила влизат в сила, за да извършим заличаването на потребителския Ви профил и да изтрием предоставеното от Вас съдържание.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Изявленията ще се считат за валидно извършени, ако са направени по обикновена поща, по факс, имейл или друг начин, позволяващ независимо възпроизвеждане на съдържанието.

Ако някоя разпоредба се окаже недействителна, настоящите Правила ще останат в сила в останалата си част. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителна законова норма на закона или от установената практика.
Този сайт се поддържа посредством техническо оборудване, разположено на територията на Р. България.

Ние не носим отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на нашите услугите извън територията на България.

За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Правила са приети с решение на „Ксениум” ООД и влизат в сила от 01.02.2012 г.

Настоящите Правила са интелектуална собственост на „Ксениум” ООД и не следва да се използват в цялост или частично без изричното писмено съгласие на „Ксениум” ООД.

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност